Friday, May 3, 2013


آدم ها گاهی دروغ می گویند تا یک نخ ارتباطی را حفظ کرده باشند. یعنی با خودشان می گویند تا وقتی که این نخ باریک و آسیب پذیر بشود یک رشته نخ محکم می توان حقیقت تخریب گر را از جلوی راهش برداشت و این یکی از بدترین نوع دروغ است. من فکر می کنم یک رابطه اگر قرار است ماندگار شود باید از همان اول، از همان وقتی که به باریکی یک نخ است باید آنقدر قوی باشد که تاب تحمل هر حقیقتی را داشته باشد
  

1 comment:

سپید said...

جات خالیه مالیخولیا جان. برگرد و بنویس. برگرد