Saturday, August 27, 2011


بدبختی فقط این نیست که اون چیزی که می خوای در دسترس نیست.بدبختی بزرگتر اینه که اون وقتی که می خوای نیست و اون وقتی که نمی خوای به وفور هست.