Sunday, September 20, 2009

رانده شدههمه چیز از آنجایی شروع شد که شیطان رانده شد.شیطان کینه آدم ها را به دل گرفت و خواست انتقام بگیرد.بعد آمد و راندن را یاد عده ای داد.تا عده ای دیگر توسط آن ها رانده شوند و همان حالی را پیدا کنند که شیطان داشت و مثل شیطان بخواهند انتقام بگیرند و برای انتقام کسانی را از خود برانندو...همین شد که حالا اگر نگاهی به دور و بر خود بیاندازید می بینید هر کس در زندگی اش،کم و بیش،تلخی رانده شدن را چشیده است.این تخم کین و نفرتی که شیطان در دل ما آدم ها کاشت خوب به بار نشسته است و انصافا که شیطان عجب راه خوبی را برای گرفتن انتقام انتخاب کرده است.چون هیچ چیز در زندگی ناگوارتر از آن نیست که توسط آن که دوستش می داری رانده شوی.این شیطان جدا موجود زیرکی است!
2 comments:

babak said...

از جستن و کشف کردن خوشم میاد!
http://www.hozourenab.blogfa.com/post-65.aspx

بابک said...

با به عقیده ی عین القضات شیطان عاشق ترین موجود دنیاست!
چون حتی حاضر نشد با دستور خدا هم به کس دیگه ای جز او سجده کنه! و داره تاوان عشق بی نهایتش رو میده