Sunday, September 20, 2009

زندگی،مرگ،عشق


مرگ را پروای آن نیست
که به انگیزه ای اندیشد


زندگی را فرصتی آنقدر نیست
که در آینه به قدمت خویش بنگرد
یا از لبخنده و اشک
یکی را سنجیده گزین کند


عشق را مجال نیست
حتی آنقدر که بگوید
برای چه دوستت دارد.1 comment:

بابک said...

بودلر میگه:
دریغا مرگ است که دلداری می دهد و به زندگی وا می دارد
مرگ غایت هستی ست و یگانه مایه ی امید
...