Sunday, September 20, 2009

آی آدم ها


صدا میزند آی آدمها و من می اندیشم این آدمها را صدا زدن چه کار عبثی است،خصوصا وقتی خدای این آدمها را صدا می زنی و پاسخ نمی دهد.

No comments: