Sunday, September 20, 2009

مرگ بر...


وقتی جراتش را پیدا کردند-شاید هم جراتش را داشتند،کارد اما به استخوانشان نرسیده بوده- و هر جایی نوشتند "مرگ بر فلانی" ،دیگر تقلا کردن فلانی برای پاک کردن "فلانی"اش بی فایده است.این از آن مرگ هایی است که از خود مرگ هم بدتر و نابودکننده تر است!No comments: