Tuesday, October 30, 2012


کاش یک "آی" بودم
تعریف شده دریک لوپ 
وهی می چرخیدم در آن روزهای خوب

1 comment:

icarus said...

superbe!