Monday, November 9, 2009


این روزها شرایط در کشور ما به گونه ای شده است که افرادی که از معلولیت های جسمی و روانی رنج می برند به خاطر این تفاوت ها از جامعه رانده می شوند.حامیان ا.ن از جمله این افراد می باشند.اما یادمان باشد این افراد مجرم نیستند.آنها بیمار هستند و برای بهبودی به کمک و توجه و دلسوزی ما نیاز دارند.با آن ها مهربان باشیم!


No comments: