Saturday, October 31, 2009


شک نکن
من بهترینم.
بهترین کسی که می توانست دوستت داشته باشد.
ده تا دوستت داشته باشد
همه اعدادش را ببخشد
تا ده همیشه بیشترین باشد.
کسی که همه بازی های کودکی اش را با تو تقسیم کرد
کسی که عروسک هایش را داد
تا باران برای تو ببارد
شک نکن
پرنده ها که می گذرند
سیب ها که به شکوفه می نشینند
این ها که می آیند
آن ها که دوستت دارند
همه
روزی
جایی
مرا دیده اند.


فخری برزنده1 comment:

مرثا said...

بهش گفتم... اما چه کنم که به حرفهای من هم شک کرد