Tuesday, November 20, 2012


چیزی در او هست که مجابم می کند. اما نمی دانم چیست. یک چیز راز آلوده. شاید هم رازی در کار نیست. مثل لوح اژدها در دستان پاندای کونگ فو کار! هر چه هست دیگر دستم به اما و اگرهایم نمی رسد


No comments: