Tuesday, October 16, 2012


تمام شد، 25 سالگی ام. این زندگی شده مثل سریال های آبکی. هر سال مجبورم آب بیشتری ببندم تویش، شاید شبیه زندگی شود. امروز اما روز من است. امروزم را این رفقای دیوانه ی دوست داشتنی ام می سازند. خوشحالم

پ.ن: قانون زندگی این است که هرگاه احساس می کنیم همه چیز ما را گرفته اند، باز در می یابیم که هنوز چیزی برایمان باقی مانده است.   دخمه/ژوزه ساراماگو

 

No comments: