Saturday, April 10, 2010


جهان سوم جایی است که آدمهای به اصطلاح زرنگ - مثلا اساتید تو صف زدن - را در ظاهر شماتت می کنند ولی در دل آن ها را درست مثل یک قهرمان ملی ستایش می نمایند!


9 comments:

zahra said...

کلا جهان سوم جای بدیه!
دوست ندارم برم!
:دی

مرثا said...

خیلی هنری بود دوستم :)

یک مالیخولیایی said...

زهرا جون منم دوست ندارم!


مرمری مرسی عزیزم

باران said...

جدیدا در ظاهر هم ستایش می کنند

فورتونا said...

:|
عجب جای گندیه پسر!!!

Mohamad Reza said...

عجب ... تعریفی دیگر از جهان سوم ...:)

زروان ازلی said...

جهان سوم جهانی که در آن دو روها به یک روها غلبه می کنند

زکریا said...

جهان سوم جایی است که اگر در آن بخوایی خانه ات را آباد کنی باید کشورت را ویران کنی و اگر بخواهی کشورت را آبااد کنی باید خانه ات را ویران کنی (دکتر حسابی)

عینک said...

:(