Monday, January 25, 2010


از شر این خدا که در این برزخ رهایمان کرده
به خودش پناه می بریم.
از دل های سنگی ای که آفریده
به خانه ی سنگی اش.
برای ما گریزگاهی نیست.
تنها پلیدی ها از شر او در امان اند.
6 comments:

for you said...

آمين...

حسین said...

همیشه از همه نزدیک تر به ما سنگ است!
نگاه کن
نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ
چه سنگبارانی!
گیرم گریختی همه عمر
کجا پناه بری؟
خانه‌ی خدا هم سنگ است!
فريدون مشيري

Anonymous said...

همان خدا كه جز آن 6 شب و روز زمين را نديد ... آفريد و فرار كرد !

یک مالیخولیایی said...

ناشناس راست می گی.منم بودم فرار می کردم....کاش بیشتر معرفی می کردی خودتو!

Anonymous said...

گریزگاه خودمونیم. وقتی بپذیریم هنوز در خوابیم

ماهی سیاه کوچولو said...

اون قبلیه من بودم.ولی قسمت نظرات بد باز شد دیگه بی نام و نشان موندم ;)