Tuesday, December 29, 2009


شب شده بود.گفت هر کس می خواهد از این ظلمت استفاده کند و برود.و خدا رفت و الان مدت هاست که هر جا ظلمت می شود خدا غیبش می زند.


3 comments:

Universal Emptiness said...

اما هر جا شادی باشه یهو شترق ! خدا میاد

Pemi said...

حالا خدا نيست و اين اصلن منصفانه نيست:|

مرثا said...

اشکال نداره... ما هستیم. لول