Tuesday, November 17, 2009


خدا هم مثل ما شش روز کار می کند و یک روز استراحت.کار آفرینش اما تعطیل شدنی نیست و در نبود خدا هم ادامه دارد.این اشتباهات و خراب کاری ها هم به خاطر همین باید باشد.به خاطر همان روزهایی که خدا بالای سر کار خودش نیست.


1 comment:

خود................. ارضایی said...

اما من فکر می کنم خدا جدیدن ها فقط یه روز کار می کند انهم نه درست و حسابی / بقیه شیش روزم مرخصیه !