Friday, November 13, 2009

نفرت


نفرت ها را خوب است بریزیم دور همیشه.اما اگر خواستی نفرتی را در قلبت نگه داری،نفرتی را نگه دار که واقعی باشد.یک نفرت درست و حسابی.این نفرت های ناچیز که با مرگ یا بیماری شخص منفور کم شود ارزش به خاطر سپردن ندارد.


1 comment:

مرثا said...

اینو خوب گفتی... خوشمان آمد.